Sohrab : Immortality Sohrab : Traveller Sohrab : Friend Sohrab : Family Sohrab
- تعداد زیادی از این تصاویر از CD چندرسانه ای شرکت رسانه پویا استخراج گردیده است.
- برخی از تصاویر موجود در گالریها تا کنون در هیچ کجا منتشر نشده است.
- چنانچه تصاويري از سهراب دراختيار داريد، خوشحال خواهيم شد با كمك شما آرشيو كاملتري تهيه كنيم.
- مناسبتر است درصورت استفاده از تصاویر موجود ذکر منابع آن و معرفی نام این وب سایت فراموش نشود !