قصد از ايجاد اين محيط، آشنايي بيشتر با سهراب سپهري و عقايد دوست داران او و تبادل نظر در مورد آثار و سلوك سهراب است.
بي شك سهراب پيامي آورد با نقش و كلام.
طرحي زد ، نوشت و رفت و ما مانديم و اينهمه ابهام.
حالا ... اينجا هستيم تا آنچه را كه از او ميدانيم، يكجا جمع كنيم.
هم عقيده بودن، مهم نيست. كافيست عقيده اي داشته باشيم با دليل.
اينجا يك عالمه دل ، منتظر ديدن حرفهاي جا مانده در دلهاي تنگ اما بزرگ شماست .
براي آشنايي با شما و عقايدتان ، منتظريم ...
نام انجمن : بررسي آثار سهراب - About Sohrab, His poems and paintings
بررسي اشعار و نوشته هاي سهراب و آثار نقاشي و زندگينامه او

نام انجمن : به سراغ من اگر مياييد ، پشت هيچستانم ! - Nowhere !
دلم گرفته، دلم عجيب گرفته ...
صداقت حرفي كه در سكوت ميان دو برگ اين گل شب بوست ...