دوشنبه 31 فروردين 1388 - 08:43:42
به طراوت خاك دست مي كشم


باز هم اول ارديبهشت.فردا يکي از روزهاي سهراب خواهد بود. روز آمدن و ماندن ؟ يا رفتن و ماندن ؟براي خاک، چه ضيافتي خواهد ...