چهار تصوير
نوشته اسماعيل جنتي

1
كبوتر نازكي
از ميان انگشتانم
گذشت
اندوهم را
باز مي گرداند؟

2
سايه هاي بلند داودي ها
در بامداد و
ترنم واي ترانه
ني داوود
ز نگار سايه هاي بلند
سال را
خنج مي كشد.

3
اي دوست
چون خاموش شدم
با دهان باد
اين ترانه را بخوان:
"عشق ورزيده ام"

4
در خواب
پرنده
پرواز مي كند.
پرنده
مي ميرد
پرواز خوابش را
مي بينم.

Back to threnode page