در سوگ سهراب
نوشته اسمعيل جنتي

كبوتر نازكي از ميان انگشتانم گذشت
اندوهم را باز مي گرداند ؟
سايه هاي بلند داودي ها
در بامداد و ترنم واي ترانه ني داود
زنگارم سايه هاي بلند سال را
خنج مي كشد
اي دوست
چون خاموش شدم با دهان با
اين ترانه را بخوان
عشق ورزيده ام
در خواب پرنده پرواز مي كند
پرنده مي ميرد پرواز خوابش را مي بينم

Back to threnode page