ياد سهراب ، دريغ
نوشته فواد نظيري

از ايستگاه خلوت كاشان
غروب و غربت نمناك جمعه را
آرام
با خويش مي برد.
ماه دلگير و دل تلخ كوير ،
زير آوار غبار
تن پوسيده ي سهراب
دريغ !

Back to threnode page