نام شعر : نا


باد آمد ، در بگشا، اندوه خدا آورد.
خانه بروب ، افشان گل ، پيك آمد ، پيك آمد، مژده ز "نا" آورد.
آب آمد، آب آمد، از دشت خدايان نيز، گل هاي سيا آورد.
ما خفته ، او آمد، خنده شيطان را بر لب ما آورد.
مرگ آمد
حيرت ما را برد،
ترس شما آورد.
در خاكي ، صبح آمد، سيب طلا، از باغ طلا آورد.