سهراب و دوستان - Sohrab & Friends
سال 1345، نفر سوم از سمت راست : بيژن مفيد