سهراب و دوستان - Sohrab & Friends
سال 1345 ، نفر دوم سمت راست : بيژن مفيد