سهراب و دوستان - Sohrab & Friends
درياچه تار، مردادماه سال 1334