سهراب و دوستان - Sohrab & Friends
مهرماه سال 1347 ، منزل بهمن محصص