سهراب و خانواده - Sohrab & Family
كاشان، قريه برزك - تيرماه سال 1351