سهراب و خانواده - Sohrab & Family
با پسرعمويش كيومرث - سال 1338
With his cousin : Kiomars