سهراب و خانواده - Sohrab & Family
قريه برزك، كاشان - تيرماه سال 1351