سهراب و خانواده - Sohrab & Family
ايوان منزل اميرآباد، درحال شوخي با مادرش - سال 1346