سهراب و خانواده - Sohrab & Family
تهران، منزل گيشا، با مادر و برادرش - نيمه دوم دهه پنجاه