سهراب و خانواده - Sohrab & Family
تهران، منزل گيشا - نيمه دوم دهه پنجاه