سهراب و خانواده - Sohrab & Family
تهران، منزل گيشا، با خواهر و برادرش - نيمه دوم دهه پنجاه