سهراب و خانواده - Sohrab & Family
بابل، با شوهر خواهرش : جواد فاطمي - نوروز 1346