سهراب و خانواده - Sohrab & Family
پاريس، با پسرعمويش اسفنديار - سال 1336
Paris with his cousin : Esfandiar