سهراب و خانواده - Sohrab & Family
كاشان، با پسرعمويش تيمور سپهري - سال 1323