سهراب : مسافر - Sohrab : Traveller
هايدپارك لندن ، بهار سال 1969
London , 1969