سهراب : مسافر - Sohrab : Traveller
هايدپارك لندن ، بهار سال 1969
Year : 1969 (London)