سهراب - Sohrab
نوروز سال 1346 ، بابل، درحال پول ريختن بر سر بچه ها