سهراب - Sohrab
بيمارستان بانك ملي ، فروردين سال 1359