سهراب - Sohrab
تصوير احتمالا متعلق به سالهاي 55 تا 57 ميباشد