سهراب - Sohrab
سهرال در منزل بهمن محصص - مهرماه سال 1347