سهراب - Sohrab
سهراب در اتاق كارش در اميرآباد ، مهرماه سال 1332