تا ابديت جاري - Immortality
آرامگاه سهراب - 28 مهرماه 1384 - شيشه گلاب ، هشت كتاب و كوله بار سفر
Sohrab`s Monument , 22 october 2005