تا ابديت جاري - Immortality
حيات پاك و خلوت امامزاده، براي فكر چه ابعاد ساده اي داشت ! هشت كتاب جا مانده، بهانه اي براي نشستن !!!
Imamzadeh > Sohrab`s Monument [october 2005]