تا ابديت جاري - Immortality
تنها نشانه و علامت محل آرامگاه سهراب - همين بي سليقگي و آشفتگي هم در آن برهوت معرفت غنيمتي است.
The only symbol of Sohrab`s Monument