تا ابديت جاري - Immortality
دست نوشته اي از سهراب
Sohrab`s handwriting