تا ابديت جاري - Immortality
مشهد اردهال - نماي كلي امامزاده سلطانعلي - سال 1361
Mashhad Ardahal