تا ابديت جاري - Immortality
مشهد اردهال - امامزاده سلطان علي - سال 1361
Mashhad Ardahal