تا ابديت جاري - Immortality
آرامگاه سهراب - آذرماه سال 1367 - خط استاد رضا مافي
Sohrab`s Monument by Reza Maafi