تا ابديت جاري - Immortality
نماد آرامگاه سهراب - سال 1359
tomstone of sohrab`s monument