تا ابديت جاري - Immortality
مشهد اردهال - اولين نماد آرامگاه سهراب - آجر فيروزه اي پايين سمت راست تصوير
The first tombstone of sohrab`s monument