سهراب و دوستان - Sohrab & Friends
اطراف كاشان با دكتر محمود فيلسوفي ، حدود سال 1356