سهراب و دوستان - Sohrab & Friends
به همراه پرويز تناولي و خانم ابي گري ، در حال نمايش يكي از تقاشيهايش