توكيو ، 6 دسامبر
خاطرات سفر ژاپن

... دوستي گفت جانوارن نيز گياه هاي شكرآوري را به بو
مي شناسند و از پي آن مي روند ، چنين هم كه بي انگاريم ، مستي آنها را تا چه پايه مي پنداري ، يك سرخوشي هشيارانه ، حالي برهنه و بي غش ، و گرنه ، مستي را راهي نه بجايي ، نه گرهي مي گشايد ، نه دريچه اي به رازي. و بگذار از اين كه در ديار خودت مي نوشند ، و از پي مستي ، سخن از شور و حال به ميان مي آورند ، سرشان كه گرمي گرفت ، از سوز درون مي گويند ، و بر اين گمان كه از پيكرستان و ساده دشت گذري دارند ، و تو ديده اي كه در مستي دريچه مشاهده بسته و نقشها نيامده مي روند . محمد (ص) گفت ننوش ، زرتشت نيز چنين گفت، بودا نيز، موسي نيز ، و مسيح انگار آهسته گفت .

Back to notes page