توكيو ، چندم سپتامبر
خاطرات سفر ژاپن

امروز ، همه اش ، اين شعر را زمزمه كردم :
ترا من چشم در راهم ...
و به ياد بهمن بودم و كوچه هاي رم.

Back to notes page