توكيو ، 27 اكتبر
خاطرات سفر ژاپن

دوست بزرگوار من همچنان سرگرم كارهاي خويشم ، بيشتر به نقاشي مي پردازم ، و چندي است كه نزد استادي سر شناس به نام Hiratsuka گراوور روي چوب Wood Block Print را فرا مي گيرم. اين كار هميشه پسند من آمده است . مايلم بمانم تا آنچنان كه بايد با شيوه ديرين اين كار آشنا شوم. استاد من زبان فرانسه
نمي داند ، و من ناگريزم با چند كلمه ژاپني كه مي دانم به شاگردي او بپردازم ، با اينهمه چون شوري هست دشواري راه به چشم نمي آيد.

Back to notes page