توكيو ، چندم اوت !
خاطرات سفر ژاپن

... تماشاي مهتاب ، هزار بار به از سياه كردن اين برگ سفيد.

Back to notes page