26-10-26
نامه به محمود فيلسوفي

برادر مهربانم
اگر روزي دوستي را از ميان بردارند يعني اگر اين نيرو ، اين جاذبه ، اين حس و بالاخره اين آنچه را كه مي خواهيد اسمش بگذاريد را از ميان افراد بشر ، از قلب و روح ، از جسم و جان موجودات زنده برداشته و خلاصه از صفحه كائنات نابود سازند من نمي دانم چه باقي مي ماند. رفتار موجودات زنده به خصوص افراد بشر نسبت به يكديگر چگونه مي شود و آيا در آن صورت زندگي قابل دوام خواهد بود و آيا در چنين عالمي با اين شرايط و اين محيط طريق زندگي عوض خواهد شد ، يا اينكه نظام زندگي بر هم خورده و رفته رفته آثار زندگاني از صفحه كائنات محو و نابود خواهد شد.

به عقيده من تنها دوستي افراد نسبت به يكديگر است كه بنيان زندگي را مستحكم ساخته و هر فردي را وادار به كوشش در راه ادامه زندگي مي سازد.
البته دوستي مظاهر گوناگون داشته و به اشكال مختلف خود نمايي مي كند : دوستي فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعكس . دوستي خواهر و برادر نسبت به يكديگر ، دوستي زن و شوهر ، دوستي يك فرد با خويشان خود .
ليكن اين دوستيها همه به يك شدت نيست و همان طور كه از لحاظ شكل مختلف و متفاوت است از حيث شدت و تاثير نيز گوناگون است.
من عقيده دارم پس از دوستي ، فرزند و پدر و مادر كه از حيث اهميت در مرتبه اول قرار دارد دوستي يك نفر با دوستان خود ، يعني با كساني كه اغلب هيچگونه نسبت با او ندارند و فقط شرايط و اوضاع و احوال و بيش از همه تصادف در ايجاد دوستي بين آنها موثر بوده قابل توجه است و ساير اشكال و صور دوستي را تحت الشعاع قرار مي دهد.
آري تنها دوست است كه از فشار با مصائب و مشكلات زندگي بر دوش انسان مي كاهد. تنها دوست است كه دست ياري به طرف ما دراز كرده و ما را از غرقاب تيره بختيها و ناكاميهاي حيات نجات مي دهد.

شاعر بزرگ ما سعدي شيرازي چه خوب اين نكته را دريافته و گفته است :

گر مخير بكنندم به قيامت كه چه خواهي
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

منظورم از نوشتن سطور فوق اين است ، كه شما در يابيد در قلب و روح من چه تاثيري مي نمايد، و من به داشتن دوستي چون شما چقدر خرسند و مفتخرم ، باري از اوضاع اينجا خواسته بوديد ليكن بايد گفت تازه اي در اينجا پيدا نميشود ، هوا بسيار گرم است و به جز مختصر باراني كه چند هفته پيش آمد ديگر اثري از برف و باران ديده نشده.

از اظهار لطف و مرحمت شما و از اينكه در عين گرفتاريهاي تحصيلي با نگاشتن نامه مرا ياد مي كنيد يك دنيا تشكر مي كنم . من هم مانند شما تشنه يك انقلاب بزرگ ، انقلابي كه به همه اين بدبختيها خاتمه داده و يك باره اساس ظلم و بيداد را واژگون سازد هستم ولي خدا مي داند اين آرزوي من چه روزي لباس عمل خواهد پوشيد .
به اميد آنروز

Back to letters page