پاريس، 23 دسامبر 73 به نيويورك
نامه به دوستان

... سه ماه است اينجا هستم . در كوي بين المللي هنر.
آپارتمان من بزرگ و روشن است . براي نقاشي فضاي خوبي دارد . ولي من هنوز نقاشي نكرده ام. دو ماه اول را بيشتر نوشتم و كتاب خواندم ....

دو روز ديگر كار را شروع مي كنم ، ولي خودم مي دانم آنچه مرا از كار باز مي دارد، نداشتن روحيه خوب است . گاهي دلتنگي مرا مي گيرد . دلتنگي نه براي ايران ، يك جور دلواپسي كه هرگونه تلاشي را بي ثمر جلوه مي دهد .
تابستان دو سفر به كاشان رفتم. آنجا وضع من خوب بود، و خوب نقاشي كردم .
كاشان تنها جايي است كه به من آرامش مي دهد . و مي دانم كه سر انجام در آنجا ماندگار خواهم شد. اين را هم مي دانم كه وقتي به ايران برگردم ديگر به خارج سفر نخواهم كرد.

Back to letters page