لندن ، 2 آوريل 69 (13 فروردين 1348 )
نامه به دوستان

من اينجام . و لندن پشت پنجره است . و صداي مرغها مي آيد .
الان مرغها را اذيت مي كند ، مخصوصا اين مرغ را : كه اسمش Sketchy bird است.
لندن با من خوب نيست . ديشب، ابرهاي لندن قاطي دست و پايم شد. و من زمين خوردم ،لندن با نازي هم خوب نيست ،يكي از روزها "Bunch of grapes" را از دست نازي قاپيد .
نازي هم گيج شد ،و آن وقت "نوازش" مرا برداشت و "kindness" ترجمه كرد ،چه خوب تلافي كرد.

Back to letters page